Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 listopada 2015

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 16.11.2015. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013 r. poz. 594 ze zm. ), zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie, na dzień 16 listopada 2015 roku. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy    w Zabrodziu.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy (Protokół do wglądu w biurze obsługi rady).
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych, przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o którym mowa w art.. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2015 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zabrodzie w roku szkolnym 2014/2015.
 19. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 20. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

 /-/ Janusz Marian Pakuła