Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Zabrodzie,  na dzień 23 marca 2017 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Gminy.  
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa urbanistycznego na terenie Gminy Zabrodzie.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy Zabrodzie.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu za 2016r.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu za 2016r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Dębinki gm. Zabrodzie.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym we wsi Wysychy.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Choszczowe gm. Zabrodzie.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Choszczowe gm. Zabrodzie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od  Powiatu Wyszkowskiego zadania w ramach      bieżącego utrzymania  dróg  powiatowych na terenie gminy Zabrodzie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Gaj Gmina Zabrodzie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2017-2022.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017.
 20. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad. 

/-/ Janusz Marian Pakuła