Informacja dot. gospodarki odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2017

Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że  rozpoczął weryfikację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  składanych przez mieszkańców.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów.

Dodatkowo, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, właściciel nieruchomości jest  obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory nie wypełnili obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ci właściciele, u których dane podane w deklaracji nie odzwierciedlają stanu faktycznego, proszeni są o złożenie aktualnej deklaracji. 

Informacje o stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz formularz deklaracji dostępne są na stronie www.zabrodzie.pl w zakładce ‘gospodarka odpadami komunalnymi’ oraz w Urzędzie Gminy w Zabrodziu, pokój nr 12 (tel. 29 64 23 191).