Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie, na dzień 27 kwietnia 2017 roku. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabrodzie  za 2016 rok
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu niektórych wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogę gminną w miejscowości Mostówka ul. Modrzewiowa gmina Zabrodzie.
 11. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad. 

/-/ Janusz Marian Pakuła