PROGRAM "WYPRAWKA SZKOLNA 2015"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2015

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2015 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia  w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów  klasy IV technikum oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc skierowana jest do uczniów:

 1. pochodzących z rodzin,w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 574 zł netto;
 2. pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowegow przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
 3. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. bez względu na kryterium dochodowe:
 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją ,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Źródła dochodu w rodzinie, które są załącznikami do wniosku:

 • wynagrodzenie za pracę netto,
 • stałe zasiłki z GOPS,
 • emerytury, renty,
 • świadczenia rodzinne,
 • alimenty ,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • inne: zaświadczenie o nauce pozostałych dzieci w rodzinie.

Wnioski o wyprawkę można pobrać w szkołach i w GZEASz w Zabrodziu.

Autor: GZEAS