Informacja o naborze wniosków na szkolenia indywidualne (pod zapewnienie miejsca pracy)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2015
Dofinansowanie
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że prowadzony jest nabór wniosków na szkolenia indywidualne (pod zapewnienie miejsca pracy) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt jest skierowany do osób przed 30 rokiem życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie jako bezrobotne, dla których został  ustalony II profil pomocy oraz należących do kategorii NEET, tj. osób, które:
  • nie pracują,
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszków, pokój nr 4, lub pod numerem telefonu (29) 742 61 66 wew. 258.
Autor: Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie