Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Zabrodzie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  zwołuję VI Sesję Rady Gminy Zabrodzie, na dzień  26 marca  2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od  Powiatu Wyszkowskiego zadania  bieżącego utrzymania  dróg  powiatowych na terenie gminy Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zabrodzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz  sołecki od 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019-2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Zabrodzie na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8  -  obszar I.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8  - obszar II.
 16. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Zabrodzie .
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności w 2018 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu.
 18. Przyjęcie sprawozdania z działalności w 2018 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabrodzie  za  2018 rok.
 20. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie sesji.

Sylwia Marciszewska
Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie