OGŁOSZENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2020

Wójt Gminy Zabrodzie poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo za nieobecnego pracownika w Wydziale Rozwoju Gminy na stanowisku ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej.

I. Wymagania

 1. posiadanie wykształcenia minimum średniego, preferowane wyższe – z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej, administracji;
 2. spełnianie wymagań z art. 6 ust 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 3. posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B;
 4. możliwość używania samochodu prywatnego do celów służbowych;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 6. znajomość przepisów prawa w szczególności: ustawa o ochronie przyrody; Prawo wodne; KPA; ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  ustawa o samorządzie gminnym; ustawa o pracownikach samorządowych.

Posiadanie doświadczenia w pracy w administracji będzie dodatkowym atutem.

II. Główne zadania na stanowisku:

 1. ustalanie nazw ulic;
 2. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości;
 3. prowadzenie spraw związanych z przyłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji

           sanitarnej i wodociągowej;

 1. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska;
 2. prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ochrony przed hałasem i ustanawianiem ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń emitujących hałas;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat;
 4. prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową gminy;
 5. realizacja zadań w zakresie usuwania, transportu oraz utylizacji padłych zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie;
 6. prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem opieki bezdomnym zwierzętom;
 7. prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, proszone są o dostarczenie CV zawierającego przebieg pracy w zaklejonych kopertach do siedziby Urzędu z dopiskiem „Ogłoszenie o pracę w Wydziale Rozwoju” w terminie do 09 marca 2020r. do godz. 14.00 – w Kancelarii Urzędu Gminy w Zabrodziu pok. nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie – decyduje data wpływu.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracę i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w tym procesie rekrutacyjnym jest Wójt Gminy Zabrodzie. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie internetowej www.zabrodzie.pl zakładka RODO oraz w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie.