Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzanowni Państwo!

      W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Gmina Zabrodzie od 1 lipca 2013r. będzie odbierać odpady komunalne z terenu gminy, dlatego zwracamy się do właścicieli nieruchomości zamieszkałych o wypełnienie deklaracji dotyczących powstawania odpadów. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Zabrodziu (osobiście lub przesłać pocztą na adres ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie) w terminie do 15 maja 2013r. Druk deklaracji można otrzymać w Urzędzie Gminy Zabrodzie, a także pobrać ze strony internetowej urzędu: www.zabrodzie.pl. Jednocześnie przypominamy o wypowiedzeniu umowy na odbiór śmieci z dotychczasowym usługodawcą z zachowaniem właściwego terminu wypowiedzenia umowy.

UWAGA! W deklaracji należy podać dane właściciela/zarządcy nieruchomości zamieszkałej, ilość wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość, wybrać w jaki sposób będą gromadzone odpady (selektywny/nieselektywny) oraz wpisać kwotę miesięcznej opłaty zgodnie z uchwałą:

  • jeśli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:
    - 17,00 zł - gospodarstwo domowe do dwóch osób,
    - 25,00 zł - gospodarstwo domowe powyżej dwóch osób;
  • jeśli odpady będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
    - 28,00 zł - gospodarstwo domowe do dwóch osób,
    - 35,00 zł - gospodarstwo domowe powyżej dwóch osób.

Prosimy aby w wypełnianych deklaracjach podawać numer telefonu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zabrodzie ul. Szkolna 49
- więcej informacji -

Opłatę można uiścić bezpośrednio w punkcie kasowym w urzędzie
(bez dodatkowych opłat)
lub przelewem na konto 96 8931 0003 0300 2293 2040 0005
- więcej informacji -


Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU ZA ROK 2013
Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2014
Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2013
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WZÓR - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczeniu usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych

© 2005 - 2014 Urząd Gminy w Zabrodziu